Skriv ut sidan

 

MÖNSTRING AV JACK RUSSELL

Vid ett möte, 2007-09-13, mellan Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) samt representanter från rasklubbarna för parson russell terrier och jack russell terrier diskuterades gjorda erfarenheter och framtida förändringar gällande de undantag som gjorts från SKKs Registreringsbestämmelser för de båda raserna.

 

Jack russell terrier godkändes som ras av FCI 2000-10-25 då också den första standarden fastställdes.När det gäller jack russell terrier har populationen varit betydligt större än vad som varit fallet med parson russell terrier. Det är också betydligt fler individer som mönstrats in i SKKs register och den inledande fasen av rasens uppbyggnad kan anses som avslutad. Av denna anledning togs undantaget för rasen bort 2006-12-31.

Parson russell terrier 


Godkändes som ras av Engelska Kennelklubben 1990-01-22 och av FCI 1990-07-02 och fick sin första FCI-standard 1991-09-24. För SKKs och SvTeKs del, började särskilda mönstringstillfällen att arrangeras ganska snart efter att rasen fått sin FCI-standard. Undantaget i registreringsbestämmelserna har nu praktiserats under relativt lång tid för att kunna nå en så bred avelsbas som möjligt. I det successiva uppföljningsarbete som gjorts av SKK och SvTeK kan vi nu konstatera att flertalet av de hundar som mönstrats in under de sista åren är fallna efter föräldradjur, eller har syskon, som redan finns i SKKs register. 


Därför beslutade SKK, SvTeK och företrädare för rasklubben att det speciella undantag som funnits i SKKs Registreringsbestämmelser upphör från och med 2007-12-31. De hundar som anmälts till mönstring under 2007 och ännu inte beretts möjlighet till en inmönstring, samt de hundar som anmäls under resterande tid under 2007 kommer att erbjudas ett (1) sista mönstringstillfälle. Detta, sista tillfälle, kommer att ske vid SvTeKs utställning i Nyköping lördagen den 1:a mars 2008.

 

SKKs Registreringsbestämmelser kommer alltså fr.o.m. 2008-01-01 att gälla på samma sätt för parson russell terrier och jack russell terrier som för övriga terrierraser.

 

Ur SKKs Allmänna registreringsbestämmelser-Dispensregistrering:

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras i SKKs huvudregister enligt Allmänna
registreringsbestämmelser kan registrering ske efter särskild dispens enligt nedan.
a. Hund som är äldre än 5 månader när ansökan om registrering inkommer till SKK, kan i undantagsfall få registreras om uppfödaren visar att denne haft giltig ursäkt för den sena ansökan. Importerad hund får omregistreras oavsett ålder.
b. Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts av ett domarkollegium. Om hunden bedöms motsvara lägst 3:e pris i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens kan ges till exempel för att möjliggöra uppbyggnad av raser, till raser med få årliga registreringar eller smal avelsbas.
• Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för kännedom.
• Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.
• Besluten anmäls till och protokollförs av SKKs avelskommitté samt meddelas till berörd specialklubb.

SVENSKA KENNELKLUBBEN & SVENSKA TERRIERKLUBBEN
Kjell Bräster/verksamhetschef . Catarina Ericson/ordförande

logga

www.jackrussellklubben.se